Udhëheqësit e agjencive Kosovare marrin pjesë në konferencën IADLEST në Shtetet e Bashkuara

Udhëheqësit e agjencive Kosovare marrin pjesë në konferencën IADLEST në Shtetet e Bashkuara

Më 2-5 qershor, Ushtruesi i detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, Kastriot Jashari, Ushtruesi i Detyrës së Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë së Kosovës për Forenzike, Ilir Kukaj, Zëvendësdrejtorët e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, Fehmi Hoti dhe Dejan Jankovic, dhe Kryeshefi Ekzekutiv i Inspektoratit Policor Kushtrim Hodaj, morën pjesë në Konferencën vjetor te Shoqatës Ndërkombëtare të Drejtorëve të Standardeve dhe Trajnimit të Zbatimit të Ligjit (IADLEST) në Phoenix, Arizona. Delegacioni u mbështet dhe u shoqërua nga Programi Ndërkombëtar i Asistencës në Trajnim për Hetimet Kriminale të Departamentit të Drejtësisë (ICITAP), Atasheu Kimberly Riffe dhe koordinatorja e DD-ICITAP Remzije Ibrahimi. Kjo ngjarje filloi me një prezantim të flamurit të 23 vendeve të përfaqësuara nga mbi 400 pjesëmarrësit në konferencën katër-ditore. UD/Drejtori Kukaj u prezantua si panelist për punëtorinë “Bashkëpunimi Ndërkombëtar në Mbështetjen e Akreditimit të Laboratorëve të Mjekësisë Ligjore”, ku ai artikuloi standardet ndërkombëtare dhe akreditimin që Agjencia Kosovare e Forenzikës ka dhe vazhdon të festojë. Përveç pjesëmarrjes në seminarin e Mjekësisë Ligjore, ekipi ndoqi dy seminare të paraqitura nga komandantet femra ukrainase mbi mirëqenien/shëndetin mendor dhe shoqatat e grave të zbatimit të ligjit. Për më tepër, komandantët morën pjesë në trajnime interaktive mbi inteligjencën artificiale (AI), mediat sociale dhe rekrutimin, ndër të tjera.


Kosovo agency commanders attend the IADLEST conference in United States

On June 2-5, Kosovo Academy for Public Safety Acting General Director Kastriot Jashari, Kosovo Forensic Agency Acting Chief Executive Officer Director Illr Kukaj, Kosovo Police Deputy General Directors Fehmi Hoti and Dejan Jankovic, and Police Inspectorate Chief Executive Officer Kushtrim Hodaj attended the annual International Association of Directors of Law Enforcement Standards and Training (IADLEST) conference in Phoenix, Arizona. The delegation was supported and accompanied by United States Embassy Department of Justice’s International Criminal Investigative Training Assistance Program (DOJ-ICITAP) Attache Kimberly Riffe and DOJ-ICITAP coordinator Remzije Ibrahimi. The event began with a flag presentation of the 23 countries represented by the over 400 attendees at the four-day event. A/Director Kukaj presented as a panelist for the “International Cooperation Supporting Accreditation of Forensics Laboratories” workshop where he articulated the international standards and accreditation the Kosovo Forensics Agency has and continues to celebrate. In addition to attending the Forensics workshop, the team attended two workshops presented by Ukrainian female commanders on wellness/mental health and women law enforcement associations. Additionally, the commanders attended interactive training on artificial intelligence (AI), social media, and recruitment, among others.


Komandanti Kosovskih agencija prisustvuju konferenciji IADLEST u Sjedinjenim Državama

Dana 2-5. juna, vršilac dužnosti generalnog Direktora Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost Kastriot Jashari, Vršilac Dužnosti Glavnog Izvršnog Direktora Kosovske Agencije za Forenziku Ilir Kukaj, Zamenici Generalnog Direktora Kosovske Policije Fehmi Hoti i Dejan Janković, i Glavni Izvršni Službenik Policijskog inspektorata Kushtrim Hodaj prisustvovali su godišnjem Konferencija Međunarodnog Udruženja Direktora za Standarde i Obuku za Sprovođenje Zakona (IADLEST) u Feniksu, Arizona. Delegaciju su podržali i pratili Ataše Kimberli Riffe i koordinator DOJ-ICITAP-a Remzije Ibrahimi, Program Pomoći za obuku u međunarodnom kriminalističkom istražnom odeljenju Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država (DOJ-ICITAP). Događaj je počeo predstavljanjem zastave 23 zemlje koje je predstavljalo preko 400 učesnika na četvoro-dnevnom događaju. VD/Direktor Kukaj je predstavio kao panelista za radionicu “Međunarodna saradnja koja podržava akreditaciju laboratorija forenzike” gde je artikulisao međunarodne standarde i akreditaciju koju Kosovska agencija za forenziku ima i nastavlja da slavi. Pored prisustvovanja radionici forenzike, tim je prisustvovao i dvema radionicama koje su predstavile ukrajinske žene komandante o dobrobiti/mentalnom zdravlju i udruženjima žena za sprovođenje zakona. Pored toga, komandanti su, između ostalog, pohađali interaktivnu obuku o veštačkoj inteligenciji (AI), društvenim medijima i regrutovanju.

Related Posts