Policët e Kosovës trajnohen nga instruktorë të DEA-së

Policët e Kosovës trajnohen nga instruktorë të DEA-së

Më 7 Qershor, Policia e Kosovës në bashkëpunim me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Programin Ndërkombëtar të Asistencës në Trajnim për Hetimet Kriminale të Departamentit të Drejtësisë (ICITAP) dhe Administratën për Zbatimin e Drogës (DEA), përfunduan me sukses ‘kursin e avancuar një-javor për operacione të fshehta’ të mbajtur në Prishtinë. Të 22 pjesëmarrësve, përfaqësues të Policisë së Kosovës dhe Inspektoratit Policor, iu dorëzuan çertifikatat. Kursi i zhvilluar nga instruktorë të DEA-s, u vlerësua për përmbajtjen e tij të specializuar, të avancuar dhe informative, i cili u dha pjesëmarrësve njohuri të vlefshme për zhvillim profesional.

Në ceremoninë e diplomimit morën pjesë: Kolonel Taibe Canolli nga Policia e Kosovës, Drejtori i Departamentit për ankesa pranë Inspektoratit Policor, z. Bajram Fetahu, këshilltarja vendore nga ICITAP për Policinë e Kosovës Leonora Berkani si dhe personeli i ICITAP-it dhe instruktorët nga DEA. Policia e Kosovës falënderoi ekipin e ICITAP-it për përkushtimin dhe mbështetjen e tyre dhe stafin e DEA-s për njohuritë dhe aftësitë e tyre që kontribuuan në suksesin e trajnimit. Shkëmbimi i ekspertizës dhe njohurive nga instruktorët avancoi aftësitë dhe shkathtësitë e pjesëmarrësve, duke kontribuar në zhvillimin e tyre profesional.


On June 7, 2024, the Kosovo Police, in partnership with United States Embassy Pristina, Department of Justice’s International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) and the Drug Enforcement Administration (DEA), successfully completed a one-week course, Advanced Undercover Operations. The course held in Pristina included 22 participants representing the Kosovo Police and the Police Inspectorate. The DEA designed program was praised for its specialized, advanced, and informative content that provided participants with valuable knowledge for professional development.
The graduation ceremony was attended by Colonel Taibe Canolli, Police Inspectorate Director of Complaint Department Bajram Fetahu, and ICITAP KP national advisor Leonora Berkani, and ICITAP staff along with the DEA instructors.
The Kosovo Police conveyed their appreciation to the ICITAP team for their dedication and support and to the DEA staff for their knowledge and skills which contributed to the success of the training. The exchange of expertise and knowledge by the instructors advanced the skills and abilities of the participants, contributing to their professional development.


Kosovska policija je 7. Juna 2024. godine, u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, Programom pomoći za obuku u međunarodnim krivičnim istragama Ministarstva pravde (ICITAP) i Administracijom za borbu protiv droga (DEA), uspešno završila jednonedeljni kurs za ‘napredne tajne operacije’ koji je održan u Prištini. Svih 22 učesnika, predstavnika Kosovske policije i Policijskog inspektorata, uručeni su sertifikati. Kurs koji su vodili instruktori DEA bio je pohvaljen zbog svog specijalizovanog, naprednog i informativnog sadržaja, koji je učesnicima pružio dragocena znanja za profesionalni razvoj.
Ceremoniji diplomiranja prisustvovali su pukovnik Taibe Canolli is Kosovske Policije, direktor odeljenja za upravljanje zalba, gdin.Bajram Fetahu iz Policijskog Inspektorata and ICITAP nacionalni savetnik Leonora Berkani zajedno sa ICITAP ekipom i istruktori DEA.
Kosovska policija je prenela svoju zahvalnost ICITAP timu za njihovu posvećenost i podršku i osoblju DEA za njihovo znanje i veštine koje su doprinele uspehu obuke. Razmena stručnosti i znanja od strane instruktora unapredila je veštine i sposobnosti učesnika, doprinoseći njihovom profesionalnom razvoju.

Related Posts